Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1A Vitale inwoners en samenleving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

 • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
 • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
 • preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
 • buurt- en clubhuizen;
 • LHBT-beleid;
 • collectief aanvullend vervoer;
 • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
 • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang;
 • lasten aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie;
 • activiteiten volgend uit de Wet Inburgering;
 • noodopvang vluchtelingen;
 • vreemdelingen.

Wat heeft het gekost?

6-1_ Samenkracht en burgerparticipatie

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

1.865

1.992

1.842

1.724

117

V

Totaal baten (8)

42

-

6

5

-1

N

Saldo

-1.822

-1.992

-1.836

-1.719

116

V

Toelichting op de verschillen

We gaven minder uit aan de opvang van niet-Oekraïense vluchtelingen (€ 55.000 V). Ook waren de kosten voor mantelzorg lager door minder aanvragen voor de mantelzorgwaardering en minder kosten voor de mantelzorgverwendag (€ 33.000 V). Binnen de jeugdpreventie gaven we minder uit, zo waren er minder trajecten Thuisbegeleiding en Integrale Vroeghulp (€ 24.000 V). Dit valt deels te verklaren, doordat gezinnen als gevolg van de coronapandemie terughoudender waren met een hulpvraag.

Specificatie lasten en baten