Onderwijshuisvesting (4.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:

  • nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
  • de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
  • opstellen programma onderwijshuisvesting;
  • vandalismebestrijding.

Wat heeft het gekost?

4-2_ Onderwijshuisvesting

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

1.458

1.285

1.418

1.489

-71

N

Totaal baten (8)

33

36

36

223

187

V

Saldo

-1.426

-1.249

-1.381

-1.265

116

V

Toelichting op de verschillen

We gaven de ontvangen rijksbijdragen voor ventilatie in scholen als subsidie aan scholen (€ 160.000 N). De projectkosten voor advies en projectbegeleiding voor de VO-school Kompaan Vorden en verkenning toekomstige huisvesting in Halle en Zelhem maakten we niet vanwege personeelstekort (€ 100.000 V).

De rijksbijdragen voor ventilatie in scholen waren ook niet geraamd (€ 173.000 V).

Specificatie lasten en baten