Leeswijzer

Op het niveau van de taakvelden wordt landelijk informatie verzameld door bijvoorbeeld het CBS en ministeries. Dit is het niveau waarop gemeenten zich onderling kunnen meten. We hebben alle taakvelden ondergebracht in de door de raad vastgestelde (deel)programma's.

Er staat alleen financiële informatie in de taakveldenrekening

In het onderdeel 'Programmaverantwoording' in de Jaarstukken 2022geven we onder 'Wat heeft het gekost' per deelprogramma aan wat de financiële ontwikkeling per taakveld is. In deze taakveldenrekening lichten we de verschillen per taakveld toe als het verschil € 50.000 en groter is.

De toelichting op de taakvelden hebben we als volgt ingedeeld:

  • wat valt er onder het taakveld volgens het BBV
  • wat heeft het gekost
  • toelichting op de verschillen
  • weergave van lasten en baten in grafieken

Wat zijn de baten en lasten in de taakvelden

In de taakvelden verantwoorden we alleen de directe uitvoeringskosten. De baten en lasten, zoals we die presenteren in de financiële overzichten, zijn dan ook de directe toerekenbare baten en lasten. De overhead (alle ondersteuning) staat in een apart taakveld (0.4) en wordt niet doorverdeeld. Hierdoor komt inzicht in de overhead bij (alle) gemeenten.

Overhead drukken we uit in twee percentages

  • In de voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma tellen we dat percentage bij de totale lasten van de (deel)programma’s op. Deze opslag bedraagt voor 2022 begroot 12,0% (2021: 11,5%) en op basis van de werkelijke cijfers over 2022 12,1% (2021: 11,4%).
  • Voor de berekening van kostprijzen (bijvoorbeeld voor rioolheffing en leges) gebruiken we een ander percentage volgens de Financiële verordening Bronckhorst, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dit percentage is voor 2022 begroot op 72% (2021: 69%). Het cijfer op basis van de werkelijke cijfers zou neer komen op 73% (2021: 67%). Dit percentage geeft een beter beeld van toe te rekenen kosten, want het is gerelateerd aan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten).

Goed om te weten

De cijfers in tabellen, grafieken en opstellingen in deze taakveldenrekening staan in euro's x 1.000. In de tabellen staat een kolom 'V / N' en deze afkortingen worden ook in de toelichtingen gebruikt. Hierbij staat V voor voordeel en N voor nadeel.