Parkeren (2.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

  • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
  • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
  • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63)
  • parkeermeters;
  • fietsenstalling.
  • algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt.

Wat heeft het gekost?

2-2_ Parkeren

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

28

33

32

33

-1

N

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-28

-33

-32

-33

-1

N

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Specificatie lasten