Afval (7.3)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Deelprogramma: 3B Duurzaamheid

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:

 • afvalscheiding en recycling;
 • vuilophaal en afvoer;
 • vuilstort en verwerking;
 • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);
 • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing;

Wat heeft het gekost?

7-3_ Afval

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

2.914

3.253

3.144

2.864

281

V

Totaal baten (8)

4.359

4.091

4.291

4.409

118

V

Saldo

1.445

838

1.147

1.545

399

V

Toelichting op de verschillen

De kosten zaten vooral in het daadwerkelijk inzamelen van het huishoudelijke afval. Ook het verwerken en recyclen van de ingezamelde grondstoffen valt hieronder. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Circulus. Wij zagen de effecten van het Grondstoffenplan 2021–2025 niet alleen in goede scheidingsresultaten terug. De doorgevoerde maatregelen hebben ook een positief financieel effect. De afvalstoffenheffing dekte de kosten ruimschoots.

Het voordelige resultaat kende de volgende oorzaken:

 • Lagere kosten op de inzameling en verwerking van afval
   
  Daling kosten inzameling en verwerking. De uitvoering van het Grondstoffenplan resulteerde in een reductie van de hoeveelheid restafval en betere afvalscheiding. Voor het 2e jaar op rij levert dit een kostenbesparing op (€ 121.000 V).
 • Hogere opbrengsten uit PMD
   
  Voor de inzameling van PMD ontvangen we een vergoeding van het Afvalfonds Verpakkingen. Door goede afvalscheiding zamelden we opnieuw meer PMD in (€ 83.000 V).
 • Hogere opbrengsten uit oud papier
  Onder meer door de coronacrisis steeg de oud papierprijs tot ongekende hoogte. Op het hoogtepunt ontvingen we € 140 per ton. Inmiddels is de oud papierprijs weer tot een 'normaal' niveau gezakt van € 70 per ton (€ 130.000 V).
 • Meeropbrengst afvalstoffenheffing
  Een groter aantal huishoudens was voor het vastrecht aangeslagen dan waarmee in de berekening van de afvalstoffenheffing 2022 werd gerekend (€ 35.000 V).

In het bovenstaande kostenoverzicht zijn de kosten voor overhead, BTW en straatreiniging niet meegenomen (€ 88.000 V). Voor het totale beeld over afvalinzameling en verwijdering (waarin ook deze kosten wel worden meegenomen) verwijzen we u terug naar de Jaarstukken 2022 Bronckhorst, paragraaf lokale heffingen (2.2.1).

Exploitatieresultaat

Omschrijving Afval

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Kosten

2.528

2.784

2.503

Kapitaallasten

205

199

200

Dotatie voorziening

5

6

6

Apparaatskosten

176

155

155

Overhead

148

163

172

Diverse opbrengsten

-440

-357

-440

Kosten straatreiniging / legen prullenbakken

80

81

81

Verrekenbare compensabele BTW

541

594

535

Totaal Lasten

3.242

3.625

3.212

Opbrengst afvalstoffenheffing

3.919

3.934

3.969

Totaal Baten

3.919

3.934

3.969

Exploitatieresultaat

677

309

757

Specificatie lasten en baten