OZB niet-woningen (0.62)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel : Lokale heffingen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:

  • belasting op eigendom en gebruik niet-woningen,
  • waardering onroerende zaken (niet-woningen);
  • heffing en invordering;
  • uitvoering OZB (niet-woningen);
  • bezwaar en beroep.

Wat heeft het gekost?

0-62_ OZB niet-woningen

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

105

92

92

93

-1

N

Totaal baten (8)

2.516

2.530

2.530

2.578

48

V

Saldo

2.411

2.438

2.438

2.484

47

V

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Specificatie lasten en baten