OZB woningen (0.61)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Lokale heffingen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning:

  • belasting op eigendom woningen;
  • waardering onroerende zaken (woningen);
  • heffing en invordering;
  • uitvoering OZB (woningen);
  • bezwaar en beroep.

Wat heeft het gekost?

0-61_ OZB woningen

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

519

414

464

500

-37

N

Totaal baten (8)

5.257

5.668

5.668

5.767

98

V

Saldo

4.738

5.255

5.205

5.266

62

V

Toelichting op de verschillen

De uitvoeringskosten van GBTwente lagen hoger door de hogere proceskosten voor no cure no pay bedrijven (€ 80.000 N). De areaaluitbreiding leidde tot een hogere OZB-opbrengst (€ 98.000 V).

Specificatie lasten en baten