Overhead - ICT (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead - ICT

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces.

Wat heeft het gekost?

0-4ICT_ Overhead - ict

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

1.932

1.976

2.346

2.305

41

V

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-1.932

-1.976

-2.346

-2.305

41

V

Toelichting op de verschillen

We besteedden minder voor het uitvoeringsprogramma doorontwikkeling digitalisering. Dit kwam mede door corona en de oorlog omdat de 1eprioriteit niet bij dit project kon blijven liggen (€ 90.000 V). De overige verschillen zijn de som van veel kleinere bedragen (€ 49.000 N).

Specificatie lasten en baten