Milieubeheer (7.4)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Deelprogramma: 3B Duurzaamheid

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

  • de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
  • de beheersing van geluidhinder;
  • bescherming tegen straling en dergelijke;
  • verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
  • ongediertebestrijding (bijvoorbeeld eikenprocessierups)
  • RUD, Regionale Uitvoeringsdiensten.

Wat heeft het gekost?

7-4_ Milieubeheer

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

1.818

1.413

2.075

1.709

366

V

Totaal baten (8)

404

64

339

178

-162

N

Saldo

-1.414

-1.349

-1.736

-1.532

205

V

Toelichting op de verschillen

We gaven niet alle beschikbare gelden voor de energietransitie uit (€ 131.000 V). De werkzaamheden rond warmtevisie konden niet starten omdat we niet slaagden in het tijdig aantrekken van een programmaregisseur en procesbegeleider wijkaanpak(€ 111.000 V).

De uitgaven voor aanpak energie armoede lopen nog door naar 2023 (€ 65.000 V), zo ook de verantwoording over de (besteding van) middelen voor aanpak energie armoede (€ 157.000 N).

Specificatie lasten en baten