Mutaties reserves (0.10)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Overige lasten en baten

Wat valt onder dit taakveld

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0.1 tot en met 8.3 (met uitzondering van taakveld 0.11).

Wat mag het kosten?

0-10_ Mutaties reserves

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

459

1.000

3.464

3.464

-

-

Totaal baten (8)

7.612

2.361

4.767

4.625

-141

N

Saldo

7.152

1.361

1.303

1.161

-141

N

Toelichting op de verschillen

In de Investeringsagenda hebben we voor ondersteuning van sport middelen beschikbaar gesteld. Deze worden gedekt uit de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda. Omdat de plannen niet allemaal tot uitvoering kwamen, werd ook de beschikking over de reser

Specificatie lasten en baten