Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

  • subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
  • subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
  • accommodaties voor beeldende kunst;
  • subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
  • kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
  • subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
  • kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
  • culturele manifestaties waaronder herdenkingen;
  • overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Wat heeft het gekost?

5-3_ Cultuur-presentatie, productie, particip

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

207

190

186

154

32

V

Totaal baten (8)

2

-

-

-

-

-

Saldo

-205

-190

-186

-154

32

V

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Specificatie lasten en baten