Bestuur - overig niet vallend onder griffie (0.1)

Programma: 4 Bestuur

Deelprogramma: 4A Besturen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit deel van het taakveld behoort van de facilitering van de bestuursorganen:

  • college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.);
  • raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
  • regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
  • lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Wat heeft het gekost?

0-1OV_ Bestuur - overig

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

656

-

1.165

467

698

V

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-656

-

-1.165

-467

698

V

Toelichting op de verschillen

Door gewijzigde rentepercentages konden we een bedrag laten vervallen voor het op peil houden van de wachtgeld- en pensioenvoorziening voor (oud-)wethoudersen door het ontbreken van wachtgeldverplichting aan het eind van het jaar voor gewezen wethouders konden we ook de voorziening hiervoor laten vrijvallen (€ 745.000 V). Wel lagen de loonkosten voor de collegeleden hoger, nu we vier wethouders kennen (€ 40.000 N).

Specificatie lasten en baten