Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (0.7)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Algemene uitkering

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:

  • algemene uitkering;
  • integratie-uitkeringen;
  • decentralisatie-uitkeringen;
  • artikel 12-uitkering.

Wat heeft het gekost?

0-7_ Algemene uitkering ov.uitk.Gemeentefonds

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

-

-

-

-

-

-

Totaal baten (8)

58.052

54.806

62.773

63.806

1.033

V

Saldo

58.052

54.806

62.773

63.806

1.033

V

Toelichting op de verschillen

We ontvingen meer Algemene uitkering (€ 1 mln). Dit bedrag is gelijk aan de uitkomst van de Decembercirculaire 2022. Deze circulaire konden we niet als begrotingswijziging verwerken omdat het jaar al ten einde was.

Specificatie baten