Openbare orde en veiligheid (1.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

 • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
 • Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
 • bureau Halt;
 • preventie van criminaliteit;
 • opstellen en handhaven APV;
 • leges drank & horeca;
 • wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) ;
 • beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
 • veilige woon- en leefomgeving;
 • afvoer en opslag ontruimde inboedels;
 • antidiscriminatiebeleid;
 • doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek ivm de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
 • Tegengaan van radicalisering;
 • dierenbescherming.

Wat heeft het gekost?

1-2_ Openbare orde en veiligheid

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

649

661

839

979

-140

N

Totaal baten (8)

108

-

-

219

219

V

Saldo

-540

-661

-839

-760

79

V

Toelichting op de verschillen

De uitgaven voor coronatoegangsbewijzen waren niet begroot (€ 127.000 N), maar ook de rijksbijdrage ervoor niet (€ 127.000 V). Tot slot ontvingen we inkomsten voor een gedetacheerde medewerker (€ 79.000 V).

Specificatie lasten en baten