Economische promotie (3.4)

Programma: Bedrijvigheid en ontwikkeling

Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:

  • promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;
  • aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
  • investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
  • promotie toerisme;
  • beurzen en jaarmarkten;
  • forensenbelasting;
  • toeristenbelasting;
  • vermakelijkhedenretributies.

Wat heeft het gekost?

3-4_ Economische promotie

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

464

361

509

522

-13

N

Totaal baten (8)

443

339

339

583

244

V

Saldo

-21

-22

-170

61

231

V

Toelichting op de verschillen

Vanaf 2020 rekenen we bij de toeristenbelasting af op de werkelijke aantallen. Met die methode ontvangen we hogere opbrengsten. De opbrengsten gaan over het jaar 2021 omdat we altijd afrekenen na afloop van het kalenderjaar, een maatregel die we hebben laten bestaan vanuit de coronaperiode (€ 244.000 V). Volgens raadsbesluit wordt de toeristenbelasting besteed aan toerisme.

Specificatie lasten en baten