Cultureel erfgoed (5.5)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:

  • historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
  • subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;
  • het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

Wat heeft het gekost?

5-5_ Cultureel erfgoed

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

479

415

671

707

-36

N

Totaal baten (8)

37

-

43

51

8

V

Saldo

-442

-414

-628

-656

-28

N

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Specificatie lasten en baten