Bestuur - griffie (0.1)

Programma: 4 Bestuur

Deelprogramma: 4A Besturen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit deel van het taakveld behoort van de facilitering van de bestuursorganen:

  • raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
  • de ondersteuning van de raad, de griffie;
  • lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Wat heeft het gekost?

0-1G_ Bestuur - griffie

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

876

2.018

927

814

113

V

Totaal baten (8)

-

-

2

2

-

N

Saldo

-875

-2.018

-924

-812

113

V

Toelichting op de verschillen

In het verkiezingsjaar is veel tijd gestoken in het zelf wegwijs maken en worden van de raad op verschillende dossiers. Voor de advisering aan de raad gaven we daarmee minder uit (€ 63.000 V). Ook lagen deze keer de accountantskosten lager (€ 21.000 V) en kostte de rekenkamer minder dan begroot (€ 18.000 V).

Specificatie lasten