Wonen en bouwen (8.3)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2A Passend wonen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

 • (leges) omgevingsvergunning;
  wettelijk voorgeschreven:
  • bouw;
  • rijksmonumenten;
   binnenplans (eventuele activiteiten in het gemeentelijk vergunningstelsel, zoals):
  • aanleg;
  • bouw (bijv. welstand);
  • gebruik brandveiligheid gebouwen;
  • stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.
  • kap;
  • ligplaatsen;
  • monumenten (gemeentelijke/provinciale monumenten);
  • opslag gebruik openbare weg;
  • reclame;
  • sloop;
  • staanplaatsen;
  • uitweg;
 • leges vergunningen huisvestingswet;
 • bouwtoezicht;
 • basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
 • woningbouw en woningverbetering, renovatie;
 • woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
 • stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen;
 • uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen.

Wat heeft het gekost?

8-3_ Wonen en bouwen

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

1.688

1.187

2.175

1.762

413

V

Totaal baten (8)

1.183

1.202

1.731

1.628

-102

N

Saldo

-505

16

-444

-133

311

V

Toelichting op de verschillen

Om de diverse (bouw) aanvragen te kunnen afwikkelen, hadden we hogere personeels- en inhuurkosten (€ 62.000 N). Door aanvragen voor grote projecten waren ook de leges hoger dan geraamd (€ 378.000 V).

Specificatie lasten en baten