Economische ontwikkeling (3.1)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

  • clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;
  • lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
  • samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;
  • ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.
  • Aanleg van CAI, breedband en glasvezel.

Wat heeft het gekost?

3-1_ Economische ontwikkeling

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

725

1.032

1.188

1.439

-251

N

Totaal baten (8)

19

-

-

126

126

V

Saldo

-706

-1.032

-1.188

-1.312

-124

N

Toelichting op de verschillen

De voorbereidingen en de ontwikkelingen in de diverse kernen voor vitale kernen vroegen meer tijd dan gepland. Voor uitvoering beschikbare middelen konden we niet besteden (€ 350.000 V). De Leader initatieven vroegen meer geld omdat dit jaar het aantal aanvragen voor een bijdrage hoger was (€ 85.000 N). Ook gebruikten we de Regiodeal middelen voor het programma Vitaal Buitengebied niet volledig (€ 50.000 V). Met deze bijdrage konden we agrariërs samen met een erfcoach een plan laten maken voor het realiseren van een vitaal en toekomstgericht erf in het buitengebied.

Voor de herinrichting van het Industriepark Zelhem moesten we een voorziening treffen (€ 221.000 N).

Specificatie lasten en baten