Sportaccommodaties (5.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

  • sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
  • (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
  • trapveldjes in de wijk.

Wat heeft het gekost?

5-2_ Sportaccommodaties

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

1.260

1.257

1.231

1.198

34

V

Totaal baten (8)

432

392

397

398

-

V

Saldo

-828

-865

-834

-800

34

V

Toelichting op de verschillen

Voor de gymzaal Thorbecke in Zelhem hadden we geen budget omdat we die hadden afgestoten. We gaven toch nog een exploitatiebijdrage (€ 65.000 N). Met de coranagelden van het Rijk voor lagere verhuuropbrengsten uit sportaccommodaties (€ 276.000 V), konden we die inkomstenderving vanuit de verenigingen opvangen (218.000 N).

Specificatie lasten en baten