Openbaar groen en (openlucht)recreatie (5.7)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

  • natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden;
  • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden van taluds en betuining;
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
  • hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Wat heeft het gekost?

5-7_ Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

3.315

3.063

3.682

3.627

56

V

Totaal baten (8)

237

46

65

250

185

V

Saldo

-3.078

-3.017

-3.617

-3.377

240

V

Toelichting op de verschillen

Het Streekfonds kon haar geplande werkzaamheden niet uitvoeren voor de landschapselementen in de openbare ruimte (€ 92.000 V) en zal dat in 2023 uitvoeren.

We ontvingen een provinciale subsidie voor programmering landschappelijk gebied (€ 50.000 V) en van hetRijk subsidie voor werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt (maatjes € 40.000 V). Tot slothadden we opbrengsten uit kavelruil (€ 95.000 V).

Specificatie lasten en baten