Overige baten en lasten (0.8)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Overige lasten en baten

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren:

  • stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.
  • (schatting) niet voorziene uitgaven

Wat heeft het gekost?

0-8_ Overige baten en lasten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

990

1.434

2.366

284

2.082

V

Totaal baten (8)

829

20

809

907

98

V

Saldo

-160

-1.414

-1.557

623

2.180

V

Toelichting op de verschillen

Niet opgevulde vacatures (€ 624.000 V) en minder gebruik van de post onvoorzien (€ 74.000 V) zorgden voor lagere uitgaven. Ook hadden we niet alle coronamiddelen nodig (€ 557.000 V) en verantwoordden we binnen dit taakveld de geldstromen voor het project Opvang Vluchtelingen Oekraine (€ 730.000 V).
We voeren een aantal penvoerderschappen voor de gemeenten in de Achterhoek te weten: duurzame mobiliteit Achterhoek en het Regionaal Data Centrum (hogere lasten en baten € 212.000). We kregen meer voor het penvoerderschap duurzame mobiliteit ee vergoeding (€ 181.000 van de hogere € 212.000 hiervoor). We betaalden coronagelden terug aan het Rijk (€ 94.000 N).

De overige verschillen zijn de som van veel kleinere bedragen (€ 321.000 V).

Specificatie lasten en baten