Begraafplaatsen en crematoria (7.5)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematoria;
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
  • baten begraafplaatsrechten (via economische categorie 3.7);
  • baten afkoopsommen grafrechten (via economische categorie 4.4.8).

Wat heeft het gekost?

7-5_ Begraafplaatsen en crematoria

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

455

485

492

489

3

V

Totaal baten (8)

549

561

567

529

-38

N

Saldo

94

76

75

40

-35

N

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Exploitatieresultaat

Omschrijving Begraafplaatsen

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Kosten

188

258

234

Kapitaallasten

67

67

68

Dotatie voorziening

20

21

21

Apparaatskosten

180

146

166

Overhead

124

101

121

Diverse opbrengsten

-387

-405

-372

Totaal Lasten

192

188

238

Opbrengst begraafrechten

162

163

157

Totaal Baten

162

163

157

Exploitatieresultaat

-31

-26

-81

Specificatie lasten en baten