Ruimtelijke ordening (8.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening:

 • voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;
 • BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie);
 • voorbereiden en vaststellen van de gemeentelijke omgevingsvisie;
 • voorbereiden en vaststellen van gebiedsgerichte programma’s;
 • voorbereiden en vaststellen van het omgevingsplan;
 • CAI, breedband en glasvezel aanleg;
 • voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen;
 • faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars. Het betreft hier kosten volgens de kostensoortenlijst zoals: een gebiedsgerichte wijziging van het bestemmingsplan/omgevingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte, het aanleggen van nutsvoorzieningen, schadevergoedingen ingevolge de Wro/Omgevingswet etc..
  Wanneer dergelijke kosten worden gemaakt in het kader van faciliterend grondbeleid, worden deze kosten geboekt op 8.1 en via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (zie de notitie Faciliterend grondbeleid van de Commissie BBV).
 • voorbereiding op Omgevingswet, bijvoorbeeld (kapitaal-) lasten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • (leges) omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit;

Wat heeft het gekost?

8-1_ Ruimtelijke ordening

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

1.920

2.039

2.197

1.920

278

V

Totaal baten (8)

201

155

110

184

75

V

Saldo

-1.719

-1.885

-2.088

-1.735

352

V

Toelichting op de verschillen

Door de uitstel van de Omgevingswet vervielen ook verwachte werkzaamheden hiervoor(€ 228.000 V). Daarnaast waren de kosten voor bestemmingsplannen lager (€ 67.000 V). We zien de laatste jaren dat initiatiefnemers vaker zelf de kosten maken voor bestemmingsplannen in het kader van het Bronckhorster bestemmingsplanproces. We ontvingen ook meer leges voor bestemmingsplannenvoor onze werkzaamheden bij bestemmingsplannen (€ 86.000 V).

Specificatie lasten en baten