Overhead - Juridisch (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead - Juridisch

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces.

Wat heeft het gekost?

0-4JUR_ Overhead - juridisch

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

113

38

198

95

103

V

Totaal baten (8)

2

-

-

28

28

V

Saldo

-111

-38

-198

-67

130

V

Toelichting op de verschillen

Doordat we het project Wet Openbare Overheid met eigen personeel uitvoerden, bleef het budget hiervoor onbenut. Dit voordeel werd kleiner door hogere kosten van juridische bijstand (€ 103.000 V). Als gevolg van rechtelijke uitspraken kregen we een deel van de niet geleverde zorgkosten terug van een zorgaanbieder (€ 28.000 V).

Specificatie lasten en baten