Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen:

  • beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Wat heeft het gekost?

0-3_ Beheer overige gebouwen en gronden

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

481

379

438

488

-50

N

Totaal baten (8)

211

120

212

466

254

V

Saldo

-270

-258

-225

-21

204

V

Toelichting op de verschillen

We hadden hogere projectlasten door advies- en verkoopkosten voor objecten (€ 50.000 N). We ontvingen meer opbrengsten vanuit snippergroen van diverse verkochte percelen aan de Keppelseweg Hummelo, de Beatrixlaan en woningen Drempt (€ 177.000 V). Ook de huuropbrengsten lagen hoger (€ 77.000 V).

Specificatie lasten en baten