Overhead - Algemeen (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

 • leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), die personele verantwoordelijkheden hebben zoals het voeren van functioneringsgesprekken;
 • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing;
 • personeel en organisatie (P&O / HRM) en organisatie- en formatieadvies;
 • inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
 • interne en externe communicatie inclusief vormgeving, m.u.v. klantcommunicatie;
 • juridische zaken: juridische medewerkers op een bedrijfsvoeringafdeling of belast met een bedrijfsvoeringstaak;
 • bestuurszaken: ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van b&w;
 • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
 • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
 • documentaire informatievoorziening (DIV);
 • managementondersteuning en secretariaten primair proces.

Omdat hier veel clusters bij betrokken zijn, hebben we dit taakveld in de taakveldenrekening gesplitst in zeven onderdelen. Hier geven we het overall beeld.

Wat heeft het gekost?

0-4ALG_ Overhead - algemeen

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

5.986

5.583

6.386

6.487

-101

N

Totaal baten (8)

41

-

-

65

65

V

Saldo

-5.945

-5.583

-6.386

-6.422

-37

N

De kosten van overhead zijn als volgt weer te geven (het gaat hierbij om de totale kosten van overhead, dus overhead algemeen, communicatie, facilitair, financiën, ICT, juridisch en P&O):

Omschrijving

Begroting 2022 (na wijziging)

Rekening 2022

Lasten

Personeelskosten / personeel van derden

6.836

6.905

Energiekosten

82

106

Belastingen

9

1

Leveringen en diensten derden

4.025

3.820

Dotatie voorziening onderhoud

231

231

Kapitaallasten

700

707

Totaal lasten

11.884

11.771

Baten

Vergoedingen voor personeel

74

89

Huren

177

165

Leveringen en diensten

-

157

Bijdragen instanties / overig

74

116

Totaal baten

325

526

Saldo

11.559

11.245

Toelichting op de verschillen

De personeelskosten vielen hoger uit (€ 101.000 N), daarnaast ontvingen we een vergoeding voor uitgeleend personeel (65.000 V). De overige verschillen verklaren we bij de verschillende onderdelen, die we hierna uitsplitsen naar communicatie, etc.

Specificatie lasten