Overhead - Communicatie (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead - Communicatie

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces.

Wat heeft het gekost?

0-4COM_ Overhead - communicatie

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

58

57

57

63

-6

N

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-58

-57

-57

-63

-6

N

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Specificatie lasten