Openbaar basisonderwijs (4.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs:

  • bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;
  • primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);
  • de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal;
  • passend onderwijs.

Wat heeft het gekost?

4-1_ Openbaar basisonderwijs

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

-

9

1

-

1

V

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-

-9

-1

-

1

V

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Specificatie lasten