Treasury, dividenden (0.5)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Treasury

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoort het onderdeel dividenden van de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasuryfunctie:

  • Financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;
  • Schenkingen en legaten.

Wat heeft het gekost?

0-5D_ Treasury, dividenden

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

5

4

4

-

4

V

Totaal baten (8)

501

410

559

564

5

V

Saldo

496

406

555

564

9

V

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Specificatie baten