Sportbeleid en activering (5.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport:

  • stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
  • ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
  • ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
  • sport in de buurt en combinatiefuncties.

Wat heeft het gekost?

5-1_ Sportbeleid en activering

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

1.364

1.978

814

1.099

-285

N

Totaal baten (8)

278

-

-

423

423

V

Saldo

-1.086

-1.978

-814

-676

138

V

Toelichting op de verschillen

We gaven meer bijdragen aan sportverenigingen (€ 215.000 N) voor extra bestedingen in het kader van sport. Hiervoor kregen we ook stimuleringsbijdrage van het Rijk (zie hieronder). Er werd meer gebruik gemaakt van de combinatie sportfunctionarissen (€ 69.000 N).
Deontvangen stimuleringsbijdrage voor alle gerealiseerde bestedingen voor activiteiten in het kader van sport was hoger dan onze subsidies (€ 274.000 V). Het verschil met de uitgekeerde bijdragen zit in de BTW op sportuitgaven. Daarnaast kregen we ook een provinciale bijdrage voor het verduurzamen van maatschappelijke organisaties (€ 140.000 V).

Specificatie lasten en baten