Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen:

  • onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;
  • bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn van openbaar middelbaar onderwijs;
  • uitgaven voor bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs);
  • achterstandenbeleid;
  • coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
  • volwasseneneducatie;
  • peuteropvang;
  • leerlingzorg en leerlingbegeleiding;
  • leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs);
  • stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Wat heeft het gekost?

4-3_ Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

1.440

1.603

1.685

2.044

-358

N

Totaal baten (8)

115

183

104

392

288

V

Saldo

-1.326

-1.421

-1.581

-1.652

-71

N

Toelichting op de verschillen

We ontvingen een rijksbijdrage vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (€ 283.000 V). Dit gebruikten we volledig om samen met scholen en kinderopvang de achterstanden bij kinderen terug te dringen (€ 283.000 N). Daarnaast hadden we hogere kosten voor leerlingenvervoer (€ 90.000 N).

Specificatie lasten en baten