Verkeer en vervoer (2.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:

 • verkeersmaatregelen: verkeersborden, -regelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair in het bijzonder voor verkeersregulering alsmede wachtruimten voor openbaar vervoer (abri’s en taxistandplaatsen), openbare tijdaanwijzing waaronder carillons;
 • beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid zoals via verkeers-(circulatie)plannen, - onderzoek, -voorlichting, -onderricht en –examens buiten scholen;
 • aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen, inkomensoverdrachten aan waterschappen voor beheer en onderhoud;
 • civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud van bruggen, duikers, tunnels spoorwegovergangen, voorzieningen voor openbaar vervoer en dergelijke, alsmede infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
 • openbare verlichting: aanleg, beheer en onderhoud;
 • openbare laadpalen voor elektrische voertuigen;
 • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
 • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;
 • reguleren openbare ruimte: (omgevings)vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);
 • verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg;
 • leges;
  • ontheffingen wegenverkeerswet;
  • kabels en leidingen;
  • ondergrondse ordening/graafwerkzaamheden in de openbare ruimte;
  • telecommunicatie

Wat heeft het gekost?

2-1_ Verkeer en vervoer

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

5.314

5.223

5.901

6.567

-665

N

Totaal baten (8)

259

144

126

552

426

V

Saldo

-5.055

-5.079

-5.776

-6.015

-239

N

Toelichting op de verschillen

Bij de 2e tussenrapportage 2022 verwachtten we dat, door krapte op de arbeidsmarkt en de langere levertijden van materialen, de aannemers een deel van de werkzaamheden niet uitgevoerd kregen. Alles is echter wel uitgevoerd (€ 400.000 N). Voor uitgaven voor bijvoorbeeld de aanleg van de openbare ruimten bij woningbouwcoöperatieterreinen en inritten kennen we geen raming (€ 237.000 N). Hetzelfde geldt voor de leges en bijdragen voor aanleg van die openbare ruimten en inritten bij woningcorporatoes, bedrijven en particulieren (€ 237.000 V). Daarnaast ontvingen we inkomsten uit verkoop van oud materieel (€ 106.000 V) en schadevergoedingen van (nuts)bedrijven voor graafwerkzaamheden (€ 48.000 V).

Specificatie lasten en baten