Belastingen overig (0.64)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel : Lokale heffingen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:

  • hondenbelasting;
  • precariobeslasting;
  • reclamebelasting;
  • heffing en invordering;
  • bezwaar en beroep.

Wat heeft het gekost?

0-64_ Belastingen overig

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

19

28

28

21

7

V

Totaal baten (8)

141

125

125

141

16

V

Saldo

122

97

97

119

22

V

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Specificatie lasten en baten