Riolering (7.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

  • opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
  • inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
  • voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
  • rioolwaterzuivering;
  • bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
  • baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
  • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

Wat heeft het gekost?

7-2_ Riolering

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

3.889

3.413

3.406

3.080

326

V

Totaal baten (8)

4.791

4.360

4.360

4.459

99

V

Saldo

902

947

954

1.379

425

V

Toelichting op de verschillen

We maakten minder kosten voor rioolgemalen, waterzuivering en drukriolering (€ 341.000 V). Ook waren de opbrengsten uit rioolheffing hoger (€ 91.000 V).

In het bovenstaande kostenoverzicht zijn de kosten voor overhead, BTW en straatreiniging niet meegenomen (€ 36.000 V). Voor het totale beeld over riolering (waarin ook deze kosten wel worden meegenomen) verwijzen we u terug naar de Jaarstukken 2022 Bronckhorst, paragraaf lokale heffingen (2.2.1).

Exploitatieresultaat

Omschrijving riolering

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Kosten

1.107

1.395

1.165

Kapitaallasten

875

812

699

Dotatie voorziening vervangingsinvesteringen

1.389

733

733

Apparaatskosten

450

466

475

Overhead

274

338

364

Kosten straatreiniging

23

23

23

Verrekenbare compensabele BTW

679

592

531

Totaal Lasten

4.797

4.360

3.991

Opbrengst rioolheffingen

4.787

4.360

4.451

Totaal Baten

4.787

4.360

4.451

Exploitatieresultaat

-10

-

461

Specificatie lasten en baten