Grondexploitaties, niet bedrijventerreinen (8.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2A Passend wonen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:

  • grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;
  • bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;
  • financiering (rentetoerekening) en administratie bouwgrondexploitaties;
  • verkoop van bouwrijpe gronden;
  • in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Wat heeft het gekost?

8-2_ Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen)

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

589

405

4.313

381

3.932

V

Totaal baten (8)

1.091

491

4.948

537

-4.411

N

Saldo

502

86

635

156

-479

N

Toelichting op de verschillen

Voor de grondexploitaties verantwoorden we zowel de lasten als de baten toe in de jaarrekening (hoofdstuk 3 Jaarstukken 2022 Bronckhorst). Hier in de toelichting lichten we het verschil in het totale saldo toe. Het resultaat op grondexploitaties viel lager uit dan begroot.

We maakten meer kosten voor CPO jongerenhuisvesting (€ 210.000 N) en de verkoop van bedrijventerreinen viel lager uit door de verkoop van een kleinere kavel (€ 297.000 N).

Vanuit bijdragen voor het fonds bovenwijkse voorzieningen ontvingen we (€ 97.000 V).

We geven een overzicht van de veranderingen in de (balans)post voorraden gronden.

Omschrijving

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Grondverwerving, bouw- woonrijp maken, plankosten ed.

478

3.250

1.177

Rentekosten

Afsluiten complexen

637

379

222

Grondverkopen, overige opbrengsten

-1.759

-3.922

-975

Totaal activering voorraad grond

-644

-293

423

Specificatie lasten en baten