Treasury, rente (0.5)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Treasury

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasuryfunctie, m.u.v. dividenden:

  • Financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;
  • Schenkingen en legaten.

Wat heeft het gekost?

0-5R_ Treasury, rente

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

445

694

699

859

-160

N

Totaal baten (8)

402

746

701

932

231

V

Saldo

-42

51

2

73

71

V

Toelichting op de verschillen

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland leidde tot rentestijgingen op de financiële markten, ook bij verstrekkingen. Zo ontvingen we rente, terwijl er geen baten waren geraamd (€ 80.000 V). In de paragraaf Financiering van de Jaarstukken 2022 Bronckhorst (2.2.4) vindt u een overzicht met de rentelasten, rentebaten en de verdeling.

Specificatie lasten en baten