Volksgezondheid (7.1)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1A Vitale inwoners en samenleving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

 • het monitoren van de gezondheidssituatie;
 • uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
 • uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
 • bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
 • het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
 • het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
 • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
 • het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
 • het bevorderen van technische hygiĆ«ne zorg;
 • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
 • het laten uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg zoals beschreven in art. 5 Wet publieke gezondheid (Wpg) jo. hoofdstuk III Besluit publieke gezondheid (Bpg) en jo Regeling eisen software ex artikel 5, derde lid, Wpg;
 • ambulance en ziekenvervoer.

Wat heeft het gekost?

7-1_ Volksgezondheid

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

1.159

1.229

1.206

1.188

18

V

Totaal baten (8)

20

-

-

-9

-9

N

Saldo

-1.139

-1.229

-1.206

-1.196

9

V

Toelichting op de verschillen

Het resultaat ligt onder de verantwoordingsgrens en kent geen bijzonderheden.

Specificatie lasten